lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
در سال تحصیلی جاری همانند سالهای پیش عزیران دانش آموز با توکل بخداوند و بکارگیری توانایی های خود و راهنمایی و ارشاد معلمین و زحمات والدینشان  در عرصه علم و هنر دگربار درخشیدند و ثابت کردند که خواستن توانستن است.
در ذیل عنواین افتخارات همراه با نام دانش آموزان را مشاهده می کنید.
عنوان رتبه های برتر مسابقات فرهنگی هنری تاریخ 1390/02/01
عنوان مسابقه تئاتر تاریخ
رتبه های اول شهرستان بابلسر
عنوان مسابقات تئاتر پیش دبستانی تاریخ
رتبه های اول شهرستان بابلسر
عنوان مسابقات گروه سرود تاریخ
رتبه های سوم شهرستان بابلسر