lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
تشکیل بازارچه برای تدریس درس ریاضی پایه ی پنجم 1394/10/30
با همکاری دانش آموزان و معلم پایه ی پنجم، بازارچه ی فروش مواد غذایی، برای یادگیری مبحث درصد درس ریاضیات تشکیل شد.
********************************************

این بازارچه با فروش مواد غذایی خانگی در مدرسه انجام شد و تلاش شد تا دانش آموزان مبحث درصد را به صورت عملی و در تجربه ای واقعی بیاموزند.