lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
بازدید دانش آموزان از هواشناسی بابلسر 1395/01/30
دانش آموزان به همراه کارشناس اداره ی هواشناسی در محل اداره حاضر شدند و با اصول اولیه و دستگاه هایی که به پیش بینی و تشخیص وضع هوا کمک می کنند آشنا شدند.
********************************************

در ادامه می توانید تصاویر مربوط به این بازدید علمی را مشاهده کنید.