lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
آزمایش جانوران بی مهره درس علوم پایه ی چهارم 1395/01/25
دانش آموزان پایه ی چهارم با حضور معلم این پایه به انجام آزمایشاتی در خصوص جانوران بی مهره پرداختند تا مطالب ذکر شده در کتاب علوم را به صورت عملی درک کنند.
********************************************

در ادامه تصاویری از این فعالیت کلاسی قابل مشاهده است.