lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
برنامه‌ی پیاده روی دانش آموزان در شهر 1395/02/16
این برنامه ی مفرح در سطح شهر بابلسر و با حضور مسولین مدرسه و دانش آموزان به صورت هفتگی برگزار می شود.
********************************************

در ادامه می توانید تصاویر مربوط به این برنامه را مشاهده کنید.